ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

Fizjoterapia

Fizjoterapia, jako dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, związany z metodycznie prowadzonym procesem rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka, korzysta także z dorobku nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych.

Zasadnicze zadania realizowane przez fizjoterapię w procesie leczniczym to badanie pacjenta i ocena jego stanu funkcjonalnego poprzez uzyskanie informacji z wywiadu, wykonanie pomiarów długości, obwodów, określenie zakresu ruchów w stawach, ocenę siły mięśni, badanie odruchów, wykonanie testów czynnościowych i wydolnościowych oraz ustalenie rozpoznania fizjoterapeutycznego, określenie bliższych i dalszych celów terapii, dobór środków, technik i metod oraz realizację działań fizjoterapeutycznych i ocenę efektów terapii.

Główne cele to utrzymanie, poprawa lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, zapobieganie odleżynom oraz ich leczenie, a także przystosowanie osób trwale niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia. W fizjoterapii konieczna jest współpraca terapeuty z pacjentem, często także z jego opiekunami oraz z lekarzem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Fizjoterapia składa się z trzech działów: kinezyterapii, w której środkiem leczniczym jest ruch, fizykoterapii, w której wykorzystywane są zabiegi fizykalne, masażu leczniczego.

W naszym Domu posiadamy dwie sale do fizjoterapii oraz saunę fińską, zajęcia są prowadzone przez czterech fizjoterapeutów od poniedziałku do piątku.

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy